آقای تر و تمیز

«آقای تر و تمیز» پاکبان محله ما، چند وقتی است بیمار شده و نمی تواند زباله های محله را جمع کند. گربه ها و موش ها هم از این فرصت استفاده کرده اند و هر کاری دلشان می خواهد می کنند. حالا شما به او کمک کنید تا زباله های روی زمین را جمع کند که دوباره محله مان تر و تمیز شود.